Privacyverklaring AVG wet

Privacyverklaring AVG wet

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Contactgegevens De persoonsgegevens worden verwerkt door ons, Kiki Kemp BV. Onze gegevens staan op onze website www.kikikemp.nl . Kiki Kemp is als eigenaar verantwoordelijk voor de gegevensbescherming. Binnen Kiki Kemp BV is Kiki Kemp de enige die met uw gegevens omgaat en ze verwerkt, er zijn geen andere medewerkers die met uw gegevens omgaan of ze kunnen inzien of verwerken.

Kiki Kemp verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, of email, telefoon en/of app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening (Linkedin, Facebook, Twitter).

Persoonsgegevens Kiki Kemp verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
  • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
  • Geboortedatum en –plaats (indien door u opgegeven, of indien blijkend uit uw Linkedin of Facebook gegevens indien u met Kiki Kemp verbonden bent; anders niet)
  • Leeftijd ten tijde van de eerste ontmoeting
  • Geslacht
  • Foto, indien u bijvoorbeeld op uw linkedin profiel of whatsapp of elders op het internet een foto hebt staan.
  • Gespreksverslagen (blijven op schrift op kantoor, achter een deurslot)

Doeleinden

Kiki Kemp verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
  • Een goede en efficiënte coaching en training dienstverlening;
  • Het verrichten van administratieve handelingen;
  • Verbetering van de dienstverlening;
  • Facturering;
  • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
  • Marketing;
  • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
  • Het voeren van geschillen;
  • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde nieuwsbrieven en informatie op de website, en dit alleen met aparte toestemming van uzelf (zie ook de tekst onder het kopje profilering).

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan onze overeenkomst met u, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Kiki Kemp hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
  • De bescherming van haar financiële belangen;
  • De verbetering van haar diensten;
  • Beveiliging en het beheer van haar systemen. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden: verwerking

In het kader van zijn dienstverlening kan Kiki Kemp persoonsgegevens uitwisselen met specifieke hier genoemde derden. Kiki Kemp kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden: de IT-leveranciers van onze website en onze systemen: Final Website (maker website; alleen uw gegevens indien u op de website om een nieuwsbrief verzoekt via het invulformulier), Active Campaign, Dropbox. Bij al deze derden zijn uw gegevens door minimaal één goed gekozen sterk password beschermd, wat zelf weer in een gecodeerde software kluis staat, die alleen door Kiki Kemp te openen is.

In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Kiki Kemp aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Kiki Kemp zal uw gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen, tenzij met uw expliciete toestemming (zoals nu alleen het geval is voor de eigen nieuwsbrieven van Kiki Kemp; u krijgt die via Active Campaign waarvoor u toestemming heeft gegeven en naast Kiki Kemp zelf ook altijd toegang heeft tot uw gegevens).

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Meer in het bijzonder kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt in Amerika en/of andere landen waar deze bedrijven hun cloudopslag hebben. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen: aan hen is nu gevraagd of zij “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd zijn. De recentere en strengere GDPR General Data Protection Regulation is vaak door hen ook al ondertekend en in werking gezet. Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Active Campaign, Google Analytics, LinkedIn, Dropbox, Twitter of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving, en hebben vaak ook al een GDPR General Data Protection Regulation gecertificeerde medewerker en een proces op gang om ook aan GDPR regels te voldoen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Kiki Kemp zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Kiki Kemp zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Kiki Kemp passende beveiligingsmaatregelen genomen: zij is zelf de enige die uw gegevens gebruikt en verwerkt, en alle gegevens zijn met minimaal één password beveiligd. Backups worden gemaakt  als backup op harde schijf in een fysieke kluis; ook dat alleen door Kiki Kemp.

Profilering

Wij maken geen gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

Uw rechten

U heeft het recht om Kiki Kemp een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u Kiki Kemp verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar Kiki Kemp BV, Kiki Kemp, op het adres op de website www.kikikemp.nl . Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Kiki Kemp laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kiki Kemp BV